کامپاند کربنات کلسیم

مستربچ کربنات کلسیم
مستربچ کربنات کلسیم گرید رافیا مخصوص گونی
مستربچ کربنات کلسیم گرید فیلم

هم اکنون با ما تماس بگیرید
@modiranpolymer modiranpolymer
09201004507 011-42434507~8